/
Obchodní podmínky

Obchodní a Záruční podmínky

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DODAVATELI

 

NAROS spol. s r.o., třída 3. května 974, 763 02 Zlín – Malenovice

IČO : 49447459, DIČ : CZ49447459

Dodavatel je plátcem DPH (dále jen „dodavatel“)

 

Kontaktní údaje

telefon : +420 577 213 175

e-mail   : naros@naros.cz

číslo účtu pro bezhotovostní platby v CZK – ČSOB Zlín, č.ú. 379 046 993 / 0300

číslo účtu pro bezhotovostní platby v EUR – ČSOB Nové Mesto nad Váhom, č.ú. 401 429 1169 / 7500

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) v platném znění vydává společnost NAROS spol.s r.o. tyto obchodní podmínky, jež se budou považovat za nedílnou součást každé kupní smlouvy, uzavřené mezi dodavetelem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé.

Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s dodavatelem kupní smlouvu, a to buď prostřednictvím internetového obchodu (dále též „e-shop“) provozovaného dodavatelem, nebo jiným způsobem a na jakémkoli místě mimo e-shop.

Zákazník uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Zákazník může provádět objednávky a nákupy zboží ze svého uživatelského účtu, do kterého bude vstupovat na základě registrace na webových stránkách (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webových stránkách je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a tyto následně při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu budou dodavatelem považovány za správné a zákazník odpovídá dodavateli za škodu, která by dodavateli vznikla z důvodu nesprávných údajů uvedených zákazníkem.

Přístup k uživatelskému účtu je možný pod uživatelským jménem a je zabezpečen heslem. Zákazník je ve svém vlastním zájmu povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Dodavatel neodpovídá zákazníkovi za případné škody způsobené zneužitím uživatelského jména a hesla.

 

ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízený sortiment je uveden na internetových stránkách dodavatele. V případě, že požadované zboží není v e-shopu nalezeno, kontaktuje zákazník dodavatele telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Případné technické informace nebo odbornou radu poskytnou zákazníkovi pracovníci obchodního oddělení dodavatele.

Při objednání zboží přes e-shop si zákazník zboží vybere, řádně vyplní množství, kontaktní údaje (fakturační a doručovací adresu), způsob platby a dopravy a objednávku odešle. Odeslaná objednávka slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit přímo u jednotlivých položek, cenu za dopravu případně další poplatky budou uvedeny v rekapitulaci nákupu ještě před odesláním objednávky. Celková cena nákupu bude uvedena před odesláním objednávky.

Zákazník objednáním zboží z nabídky e-shopu podává dodavateli návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky dodavatelem odeslaným na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou na uživatelském účtu zákazníka zpravidla do 24 hodin, nejpozději do 3 pracovních dnů.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných náležitostí, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

Cena veškerého zboží nabízeného v e-shopu je uváděna bez DPH i s DPH. Cena je udávána včetně všech poplatků souvisejících s prodejem, s výjimkou ceny za poštovné, která je uváděna samostatně. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu a pro účely konkrétní kupní smlouvy se vždy vychází z ceny uvedené v e-shopu v okamžiku, kdy je zboží zákazníkem objednáno.

Dodavatel má právo pro různé registrované zákazníky stanovit rozdílné ceny. Dodavatel má také právo vyhlašovat či rušit zvýhodněné ceny a slevy a stanovovat podmínky pro jejich uplatnění.

Zákazník nemá právní nárok na uzavření kupní smlouvy mimo e-shop za ceny uváděné v rámci e-shopu. Zboží za ceny uvedené v e-shopu je možno objednat pouze prostřednictvím tohoto internetového obchodu na základě registrace.

Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek uvedených v e-shopu.

Cenu zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním může zákazník uhradit v hotovosti na provozovně dodavatele, v hotovosti na dobírku při dodání zboží na adresu zákazníka nebo bezhotovostním převodem na účet dodavatele.

Dodavatel vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu nebo při platbě v hotovosti na provozovně účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka pouze do doby potvrzení objednávky dodavatelem. Zrušení objednávky po okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem je možné pouze po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Způsob přepravy zboží určuje dodavatel a uvádí ho na e-shopu včetně ceny přepravy.

Zákazník je povinen převzít zboží při dodání na doručovací adrese uvedené v objednávce. Nepřevezme-li zákazník zboží, a toto je dopravcem vráceno zpět dodavateli, není dodavatel povinen doručovat zboží opakovaně a má právo od kupní smlouvy odstoupit. Zákazník v takovém případě odpovídá dodavateli za škodu, která v souvislosti s nepřevzetím zboží vznikla.

Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky  a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a nemusí zásilku nepřevzít.  Potvrzením převzetí zásilky zákazník potvrzuje, že zásilku převzal neporušenou a na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

Dodací lhůtu uvede dodavatel v potvrzení objednávky s ohledem na skladovou dostupnost jednotlivých položek objednávky. Dodavatel neručí za možné prodlení s dodáním zásilky způsobené přepravcem.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud u zboží záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodným a neodborným zacházením a na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat.

V případě, že zákazník objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Reklamace se vyřizuje na adrese dodavatele. Reklamované zboží odešle zákazník spolu s kopií faktury a s popisem závady na adresu dodavatele. Dopravu hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace dodavatel odešle opravené nebo nové zboží na vlastní náklady na adresu zákazníka.Dodavatel případně přímo výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy, zaslané zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží, a to bez udání důvodu. Toto právo je možné uplatnit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. V tomto případě zákazník zašle na své náklady zboží na adresu dodavatele. Je možno zboží také osobně doručit na adresu dodavatele. Vrácené zboží musí být nepoužité, čisté a v původním obalu. Při nesplnění těchto podmínek nelze vrácení zboží nárokovat. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny převodem na jím zadaný účet do 7 pracovních dní po obdržení zboží.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR), případně dalšími obecně závaznými právními předpisy upravujícími tuto oblast.

Osobním údajem je jakákoliv informace, která se týká konkrétní fyzické osoby (subjektu údajů). Jedná se především o identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, rodné číslo, IČO/DIČ, telefonní číslo, e-mail).

Osobní údaje zákazníka, které jsou uvedeny při uzavírání kupní smlouvy, mohou být dodavatelem zpracovány a využity pro účely uzavření konkrétní kupní smlouvy dle vytvořené objednávky i bez speciálního souhlasu kupujícího. Jiné zpracovávání osobních údajů zakazníka je však možné jen na základě speciálního souhlasu zákazníka.

Zákazník odpovídá za to, že uvádí své osobní údaje dodavateli pravdivě. Z tohoto předpokladu vychází také dodavatel.

Dodavatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí subjekt, je však povinen s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů a přijmout taková opatření, aby zabránil zneužití, úniku či jinému ohrožení osobních údajů.

Zákazník má právo od dodavatele získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Má právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů případně jejich výmaz. Dále pak má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při využívání e-shopu může v rámci provázanosti internetu, jakožto rozsáhlé komunikační sítě, docházet k tomu, že navštívená webová stránka odešle do prohlížeče krátký textový soubor (tzv. „cookie“), který umožní webu zaznamenat informace o návštěvě zákazníka, například preferovaný jazyk a další nastavení, čímž na jedné straně dochází ke zjednodušení komunikace a výraznému zefektivnění při používání internetových stránek, vč. e-shopu, zároveň však mohou být tímto způsobem webem získávány jisté doplňující informace o zákazníkovi, jako je např. výše zmíněný jazyk komunikace, preferované zboží apod. K tomuto jevu dochází automaticky, bez možnosti dodavatele tuto skutečnost ovlivnit, přičemž takto získávané informace neslouží dodavateli a tento je neshromažďuje. U dodavatele dochází pouze ke shromažďování dat výslovně uváděných zákazníkem při registraci.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky zveřejní dodavatel v e-shopu nejpozději v den nabytí platnosti těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2021.

You can`t add more product in compare